Disclaimer

Algemene actievoorwaarden

Toepasselijkheid
Deze algemene actievoorwaarden zijn van toepassing op alle door Media Management & Projects BV te organiseren promotionele kansspelen en -acties. Voor de bijzondere voorwaarden die betrekking hebben op bepaalde acties of prijsvragen worden specifieke regels opgesteld, die aanvullend dienen te worden beschouwd op deze algemene actievoorwaarden.

Aanbieder
Media Management & Projects BV
postadres:
Giessenweg 3
3044 AK Rotterdam
http://www.arrow.nl
hierna aan te duiden als Arrow

Deelname
Per actie of spel zal op bovengenoemde website vermeld worden op welke wijze en in welke periode aan de actie of het spel kan worden deelgenomen en of bijzondere voorwaarden voor deelname gelden.dien de te winnen prijs een reis betreft ,dient de deelnemer in het bezit te zijn van een geldig reisdocument (paspoort of identiteitskaart en, indien vereist, visum). Deelname is alleen mogelijk indien de deelnemer minimaal 18 jaar oud is. Bij de aanmelding voor de actie kan om opgave van de geboortedatum van de deelnemer of om een kopie van een geldig legitimatiebewijs worden verzocht. Voor deelname aaneen actie of spel van Arrow Jazz FM & Arrow Classic Rock (http://www.arrow.nl ), aanvaardt de deelnemer deze algemene actievoorwaarden en de van toepassing zijnde bijzondere voorwaarden. Een prijs is persoonsgebonden en is niet overdraagbaar aan derden.Indien de gewonnen prijs bestaat uit toegangskaarten voor concerten, festivals of andere evenementen, kan er bij afgelasting geen aanspraak gemaakt worden op enige vorm van compensatie.

 
Indien de gewonnen prijs een reis betreft komen reis- en annuleringsverzekering, zakgeld en consumpties voor rekening van de deelnemer, tenzij anders vermeld. Arrow, adverteerders en prijzensponsors zijn niet verantwoordelijk voor mogelijke schade, ongevallen, lichamelijk letsel of overlijden indien deze zich, in verband met het benutten van een prijs, zou voordoen. De eventuele verschuldigde kansspelbelasting is voor rekening van Arrow; dit wil zeggen dat een prijswinnaar geen kansspelbelasting over de waarde van de gewonnen prijs hoeft te betalen. Arrow is niet verantwoordelijk voor verkeerd aangeleverde prijsinformatie door adverteerder of prijzensponsor. Arrow is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van enig tekortschieten door TPG Post of andere post- of koeriersbedrijven (bijvoorbeeld vertraging, staking, beschadiging of verlies).
Indien een prijs aangetekend wordt verstuurd en deze kan om welke reden dan ook niet aan de prijswinnaar of een medebewoner/aanwezige ter plaatse worden overhandigd maar dient op een later tijdstip door de prijswinnaar te worden afgehaald (bijvoorbeeld bij postkantoor of postagentschap e.d.), is Arrow niet aansprakelijk, indien de prijs niet wordt afgehaald door de winnaar, ook niet ingeval er geen bericht in enigerlei vorm door TPG Post of andere post-of koeriersbedrijven is achtergelaten, danwel indien dit bericht is verloren (gegaan) of in onaanvaardbare mate is beschadigd.

Deelnamekosten
Indien aan deelname meer kosten verbonden zijn dan alleen de kosten van het verzenden van een e-mail of deelnameformulier dan zullen deze kosten bij de actie of het spel vermeld worden. De kosten per deelname bedragen maximaal de bij de desbetreffende actie vermelde communicatiekosten. Als de deelnemer meerdere malen deelneemt, zullen deze kosten per keer in rekening worden gebracht.

Bepaling van de winnaars
De winnaars zullen worden aangewezen door een onafhankelijke derde (zoals notaris etc) of door een onpartijdig computerprogramma. Er vindt per actie of spel een trekking van de winnaars plaats tenzij bij de actie of het spel anders wordt vermeld. Per actie of spel zal verder worden aangegeven hoeveel prijzen er te winnen zijn of hoeveel deelnemers er kunnen winnen en wanneer de trekkingen zullen plaatsvinden.

Bekendmaking winnaars
De winnaars zullen worden vermeld op http://www.arrow.nl en zullen per post of per telefoon bericht ontvangen van de gewonnen prijs op het door de deelnemer opgegeven correspondentieadres of telefoonnummer. Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden.

Prijzen
Binnen enkele weken zal de gewonnen prijs per post aan de winnaar worden verzonden, of, indien dit in de bijzondere voorwaarden is opgenomen of gezien de aard van de prijs noodzakelijk is, persoonlijk aan de winnaar worden overhandigd.
Indien de prijs onverhoopt niet beschikbaar mocht blijken zal de winnaar een vervangende gelijkwaardige prijs ontvangen. Arrow aanvaardt geen aansprakelijkheid indien de prijs later dan aangekondigd wordt ontvangen, of indien de (vervangende) prijs op ondergeschikte punten afwijkt van de aangeboden prijs. Voorts aanvaardt Arrow geen aansprakelijkheid indien de deelnemer de prijs niet of te laat ontvangt door overmacht waaronder onder meer wordt begrepen beschadiging of vermissing van de prijs tijdens de verzending.

Kansspelbelasting
Indien over de gewonnen prijs kansspelbelasting dient te worden afgedragen zal de verschuldigde kansspelbelasting worden voldaan door Arrow. De kansspelbelasting zal niet in rekening worden gebracht bij de deelnemer.

Medewerking deelnemers
Prijswinnaars verlenen hun medewerking aan promotionele activiteiten verbandhoudend met de actie of het spel zoals foto- of filmopnamen en interviews. Arrow is gerechtigd deze foto- of filmopnamen en interviews openbaar te maken en/of te verveelvoudigen op welke wijze dan ook. Arrow is hiervoor geen vergoeding verschuldigd aan de deelnemer.

Uitsluiting deelname
Na het winnen van een prijs in een actie of spel van Arrow is de prijswinnaar vervolgens gedurende een periode van drie maanden, te rekenen vanaf de dag van bekendmaking van de gewonnen prijs, uitgesloten van deelname aan nieuwe acties of spellen van Arrow waarbij prijzen kunnen worden gewonnen.

Medewerkers van Arrow en daaraan gelieerde ondernemingen en medewerkers van de prijzensponsor(s) en andere partners van de betreffende actie zijn uitgesloten van deelname. Arrow behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen deelnemers uit te sluiten van deelname, in het bijzonder wanneer zij niet voldoen aan de deelnamevoorwaarden. Arrow is niet aansprakelijk indien een deelnemer om welke reden dan ook van deelname wordt uitgesloten.

Privacy
Alle persoonsgegevens die in het kader van de acties van deelnemers worden verkregen worden strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacywetgeving behandeld.

Deelnemer verklaart zich akkoord met de bekendmaking van persoonlijke gegevens aan sponsoren en partners van Arrow, strikt met de bedoeling deze gegevens te gebruiken voor het verzenden, registreren of anderssoortig behandelen van prijzen bedoeld voor prijswinnaars van desbetreffende actie of spel.

Gedragscode promotionele kansspelen
Deze algemene spelvoorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de Gedragscode promotionele kansspelen.

Klachten
Klachten over een actie of een gewonnen prijs kunnen worden gericht aan:

Arrow Classic Rock
T.a.v. Afdeling Communicatie / promotie
Giesenweg 3
3044 AK Rotterdam
Nederland

Email: info@arrow.nl